Zin en onzin

Rond een aantal actuele stellingen is informatie uit diverse bronnen verzameld.

1 Er ontstaan steeds meer zwarte scholen.

Het verschijnsel zwarte scholen is een maatschappelijk probleem. Op basis van de eigen visie op de samenleving wordt tegen zwarte scholen heel verschillend aangekeken. Dit leidt tot begripsverwarring. Sommige bronnen focussen op de achterstandsleerling, terwijl anderen vooral aandacht schenken aan ethniciteit en religieuze achtergrond.

Pro >>>
Contra >>>

2 Bijzondere scholen zijn vaker wit dan openbare scholen omdat ze leerlingen weigeren met beroep op vrijheid van richting.

In deze stelling komen twee problemen samen. In de eerste plaats de oorzaak waarom een school wit of zwart is. Is hierbij de grondslag van de bijzondere school altijd een aannemelijke verklaring, of spelen daarbij veel vaker andere redenen een rol.
In de tweede plaats gaat deze stelling over de zogenaamde acceptatieplicht. Mogen bijzondere scholen kinderen van ouders weigeren wanneer deze niet onvoorwaardelijk de grondslag van de school onderschrijven en mee willen vormgeven?
Wanneer deze twee aspecten gemengd worden, zoals wel gebeurt, ontstaat er een oneigenlijke discussie.

Pro >>>
Contra >>>

3 Integratie van etnische minderheden is niet mogelijk doordat zij in aparte scholen terecht komen.

Bij deze stelling wordt gezocht naar de relatie tussen achterstanden, etnische minderheden en het bijzonder onderwijs. Is de schoolkeuze van leerlingen uit etnische minderheden een oorzaak of een gevolg van achterstanden? Heel specifiek wordt onderzocht of islamitische scholen op het gebied van integratie en achterstandsleerlingen een belangrijke rol spelen.

Pro >>>
Contra >>>

4 Bijzonder onderwijs bevordert segregatie door bevolkingsgroepen te creëren die niets gemeenschappelijks hebben (geen actief burgerschap).

Bij deze stelling gaat het in de eerste plaats of bijzonder scholen het recht hebben uit te gaan van een absolute waarheid. Mag een school één enkele levensbeschouwing boven alle andere stellen en daarmee ook expliciet aangeven dat andere meningen volgens de school onjuist is? Op de achtergrond speelt vervolgens ook de vraag waar de grens van de vrijheid van elke school ligt. Niemand is er voor dat scholen haat bevorderen, maar een grens trekken blijkt wel moeilijk.

Pro >>>
Contra >>>

5 Het bijzonder onderwijs is door de confessionelen in 1917 afgedwongen, tegen de liberale wensen in. Sindsdien is er altijd over gediscussieerd, daarom is het nu tijd om het artikel af te schaffen.

Voorstanders van deze stelling zien het politieke compromis in 1917 als machtsmisbruik van de confessionelen. Toch zijn er ook argumenten om de vrijheid van onderwijs te plaatsen binnen het liberale gedachtengoed.

Pro >>>
Contra >>>

6 Alleen Nederland biedt bijzonder onderwijs in bekostigde vorm aan; daarom afschaffen.

Nederland heeft een onderwijsstelsel dat bijzonder is in Europa. Vooral de financiële gelijkstelling tussen het openbaar en bijzonder onderwijs valt daarbij op. Toch blijkt een vergelijking met andere landen meer nuances op te leveren.

Pro >>>
Contra >>>

7 De bekostiging bijzonder onderwijs heeft geen nut en kan daarom probleemloos afgeschaft worden.

In deze stelling komen twee elementen samen. Aan de ene kant gaat het erom of het bijzonder onderwijs een karakter heeft dat exclusief is, waardoor het een unieke plaats ten opzichte van het openbaar onderwijs heeft. Aan de andere kant stelt deze stelling de keuzevrijheid van de ouders centraal. Wat is keuzevrijheid als er niet werkelijk iets te kiezen valt.

Pro >>>
Contra >>>